Vakfın Kuruluşu

Fiziksel Engelliler Vakfı, Kartal 3.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 30.1.1995 tarih, E:1995/51, K:1995/19 sayılı ilamı ile tüzel kişilik kazanarak 3358 numara ile Vakıflar Genel Müdürlüğü merkezi siciline kaydedilmiştir.

Kuruluş Gayesi

Engellilerin toplumsal hayatla bütünleşmelerini sağlamak maksadıyla eğitim, istihdam, sağlık, spor, kültür ve sanat alanlarında yatırımlar yapmak, hizmetler vermek, ekonomik yardım ve danışmanlık desteği sağlamak, her türlü ayrımcılığa maruz kalmalarını önleyici çalışmalar yürütmektir.

Vergi Muafiyeti

Vakfımız, Bakanlar Kurulu’nun 20.12.2010 gün, 2010/1204 Sayılı kararıyla vergiden muaf olmaya hak kazanmıştır. Vakfımıza bağış makbuzu karşılığı yapılan nakdi ve ayni bağışları, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesindeki kazancın % 5’ine kadar olan sınır içerisinde matrahtan indirme imkânı bulunmaktadır.

Yönetim Organları

Vakfın organları Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’ndan oluşmaktadır.

Mütevelli heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Vakfın halen 60 kişilik bir mütevelli heyeti bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu, mütevelli heyetince Vakıf üyeleri arasından seçilen 7 asil, 3 yedek üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunun görev süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden seçilebilmektedir.

Merkez ve Temsilcilik Bilgileri

Vakıf merkezi İstanbul’dadır. Kazanılan deneyimleri İstanbul dışına taşımak ve yeni projeler geliştirmek üzere 29 Aralık 2012 tarihinde Gaziantep'te temsilcilik açılmıştır.